Photos and videos by Scores_Houston (@ScoresHouston) | Twitter